+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

VANDENILINIO VANDENS GENERATORIAUS

HWT-1500HU

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina ši sistema? Aplankykite www.osmosas.lt

Gerbiamas kliente,

Dėkojame, kad nusprendėte įsigyti vandenilio vandens sistemą.
Šią sistemą galima naudoti kartu su bet kokio tipo vandens valymo sistemomis po kriaukle, kad galėtumėte turėti vandeniliu turtingo vandens, nekeisdami vandens pH lygio.

PAKUOTĖS TURINYS
Pagrindinis įrenginys x 1,
Maitinimo adapteris
Naudotojo vadovas (EN)

VANDENILIU TURTINGAS VANDUO

Vandenilio turtingas vanduo – tai vanduo su dideliu kiekiu dvinario vandenilio (H2). Šis vanduo yra daugiau kaip 400 mokslinių tyrimų, susijusių su 140 sveikatos būklių, objektas. Iki šiol atlikti bandymai rodo puikų selektyvų antioksidacinį, priešuždegiminį, priešapoptozinį ir ląstelių signalų palaikymą.

Šis įrenginys skiriasi nuo elektroninio vandens jonizatoriaus, nes nedidina išeinančio vandens pH, o pakelia antioksidacinį ORP ir į vandenį išskiriamo vandenilio kiekį.

Vandens skonis: Lyginant su vandentiekio vandeniu, lengvas ir lengvai geriamas.
Kasdienis suvartojimas: Per dieną rekomenduojama suvartoti ne mažiau kaip 2 litrus vandens.
Tinkamumas: bet kokio amžiaus žmonėms.
Poveikis: Nors turime daugybę laimingų vartotojų pranešimų, mums draudžiama nurodyti gydomąjį poveikį.

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas pateiktas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas, ir bet koks perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus įrenginį, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Neuždenkite įrenginio, kai jis veikia, nes tai užkirs kelią tinkamam šilumos išsiskyrimui, dėl to jis gali sugesti ar tapti gaisro priežastimi.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Jokiu būdu nepanadrinkite įrenginio į vandenį ar kitus skysčius.

 • Įrenginys ir maitinimo laidas turi būti saugomi taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Prieš prijungdami įrenginį prie elektros tiekimo, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tinkamas. Neteisinga įtampa gali sugadinti įrenginį ir (arba) sukelti gaisrą.

 • Nenaudokite įrenginio, jei jis sugędo ar pažeistas maitinimo laidas. Sugadintas maitinimo laidas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Jei pažeistas maitinimo laidas, atjunkite ir nedelsdami nutraukite naudojimą.

 • Kabantys laidai gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Rekomenduojama statyti įrenginį ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo, priežiūros ar naudojimo.

  ATSARGIAI
  Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus prietaisą, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 

KAIP NAUDOTI PRIEKINIUS MYGTUKUS

“H” mygtukas

Vandeniliu turtingo vandens pasirinkimui. Palieskite mygtuką ir palaikykite 5 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte vandenilio turinčio vandens gamybą. “H” mygtukas mirksi tik tada, kai gaminamas vandenilio vanduo, paprastai šio mygtuko nereikėtų naudoti, nebent norite rankiniu būdu išjungti vandenilio gamybos funkciją.

“F” mygtukas

Šis mygtukas nėra skirtas liesti, jis tiesiog rodo filtro keitimo laiką. Atėjus filtro keitimo laikui, mygtukas “F” mirksės ir bus girdimas garsinis signalas garsas, kai įrenginys veiks. Šiame įrenginyje nėra vandens filtro, kurį reikėtų keisti, todėl šią funkciją galima naudoti esamos vandens valymo sistemos filtrams prižiūrėti.

“S” mygtukas

Lengvas mygtuko paspaudimas leis vandeniui tekėti į įrenginį ir jis bus paruoštas veikti. Pasirūpinkite, kad jūsų filtravimo sistema tiektų vandenį į įrenginį 24 valandas.


Įrenginį naudojant be įtekančio vandens gali sutrikti jo veikimas arba jis gali perkaisti.

* Vandens srautas automatiškai sustabdomas po 10 min.

MONTAVIMAS

1. Įrenginio vieta
A. Pastatykite gaminį ant lygios ir stabilios vietos, atokiau nuo atviros liepsnos ir šalčio.
B. Vieta turi būti prieinama vandens tiekimo ir žarnų linijos prijungimui prie filtravimo sistemos, maišytuvo ir kanalizacijos.

2. Montavimas

Jūsų filtravimo sistema  → vandenilinio vandens įrenginys maišytuvas.

A. Uždarykite filtravimo sistemos vandens vožtuvą
B. Atidarykite čiaupą ir išleiskite filtravimo sistemos viduje likusį vandenį
C. Nupjaukite žarnų liniją tarp filtravimo sistemos ir maišytuvo

D. Prijunkite žarnelę iš filtravimo sistemos prie įrenginio “In” jungties.
E. Prijunkite žarnelę tarp įrenginio “Out” jungties ir maišytuvo.
F. Atskira žarnelė turi būti prijungta prie įrenginio jungties “Drain”, o priešinga pusė turi būti prijungta prie kriauklės angos arba nuotekų išleidimo vamzdžio.
G. Atidarykite filtravimo sistemos vandens vožtuvą, kad vanduo galėtų tekėti į įrenginį.
H. Prijunkite maitinimo adapterio lizdą prie įrenginio. Prijunkite maitinimo laidą. Įsitikinkite, kad pasigirdo trumpas garsas ir įsižiebė 3 LED lemputės.
I. Norint naudoti, šiek tiek trumpai palieskite priekiniame skydelyje esantį mygtuką “S”.
J. Patikrinkite, ar nėra nuotėkio arba viskas teisingai sujungta (prieš naudodami nuleiskite bent 0,5 litro vandens).
K. Atidarykite kriauklės maišytuvą, kad įsitikintumėte, jog vanduo išteka. Uždarykite maišytuvą, kad vanduo nustotų tekėti.
L. Montavimas baigtas.

JUMS NEBEREIKIA NIEKO LIESTI ĮRENGINYJE.
DABAR GALITE MĖGAUTIS VANDENILIU TURTINGU IŠVALYTU VANDENIU TIESIOG ATIDARYDAMI / UŽDARYDAMI MAIŠYTUVĄ.

PASTABA: nepjunkite vandentiekio vandens (neišvalyto arba turinčio chloro) žarnų tiesiai prie vandenilio įrenginio, be filtravimo sistemos. Chloras gali sugadinti įrenginį.

Kaip atidaryti / uždaryti priekinį gaminio dangtelį

Gaminio remontą ar techninę priežiūrą turi atlikti tik įgaliotasis servisas
A. Atjunkite maitinimo laidą nuo įrenginio.
B. Paguldykite įrenginį ir atsuktuvu atsukite 4 plastikinius varžtus.
C. Atidarykite dangtelį jį traukdami.

KONTROLĖ
1. Patikrinkite, ar nėra vandens nuotėkio ant kiekvienos žarnelės jungties dalies.
2. Esant vandens nuotėkiui, uždarykite vandens vožtuvą ir patikrinkite nuotėkio vietą.
3. Netinkamas žarnelių sujungimas gali sukelti vandens nuotėkį.

ĮSPĖJIMAS: uždarykite tiekiamo vandens vožtuvą, kai gaminio nenaudojate arba kai prie gaminio niekas nesiartina ilgiau nei 48 valandas, kad būtų išvengta bet kokios žalos, kurią gali sukelti vandens nuotėkis.

Įrenginio nusausinimas rankšluosčiu
A. Rankšluosčiu nusausinkite vidines dalis ir filtrus.
B. Dar kartą patikrinkite, ar jungtys yra tinkamai sujungtos ir ar nėra vandens nuotėkio.
*Įsitikinkite, kad nėra laidų jungčių ir PCB dalies sąlyčio su vandeniu.
C. Dar kartą paspausdami kiekvieną jungtį, įsitikinkite, kad visos jungtys yra patikimai sujungtos.
*Pastebėję vandens nuotėkį, uždarykite vandens čiaupo vožtuvą ir iš naujo prijunkite dalį arba jungtį.
D. Uždarykite priekinį dangtelį
E. Prijunkite maitinimo laidą prie įrenginio.

F. Palieskite mygtuką “S”
G. Įsitikinkite, kad iš maišytuvo teka vanduo
H. Nuleidus maždaug 1 ~ 1,5 litro vandens, uždarykite maišytuvą.
I. Atlikta

KONTROLĖ PRIEŠ NAUDOJIMĄ
1. Patikrinkite, ar nėra vandens nuotėkio, atidarykite priekinį dangtelį, jei reikia.
2. Jei yra nuotėkis, uždarykite vandens teikimo vožtuvą ir patikrinkite nutekėjimo vietą.
3. Vandens nuotėkis gali atsirasti dėl to, kad netinkamai sujungtos žarnelės.
4. Pirmą kartą naudodami arba pakeitę filtrą išleiskite 1 ~ 1,5 litro vandens.

Įspėjimas: kad išvengtumėte galimos žalos dėl vandens nuotekio, uždarykite pagrindinį vandentiekio vandens vožtuvą ir išjunkite maitinimą, kai gaminys nenaudojamas arba nieko nėra šalia ilgiau nei 48 valandas.

VANDENILIO MODULIO KEITIMAS

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Dėl visų neišsprendžiamų problemų susisiekite su osmosas.lt komanda

 

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

Kilmės šalis: Pietų Korėja

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?