+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

ROYAL CATERING

VANDENS DISTILIATORIŲ

RCAD 10 / 20 / 30 /30C

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina ši sistema? Aplankykite www.distiliatorius.lt

Įvadas

NENAUDOKITE PRIETAISO, JEI NESATE ATIDŽIAI PERSKAITĘ IR SUPRATĘ ŠIO VARTOTOJO VADOVO

Šis naudotojo vadovas skirtas padėti saugiai ir be rūpesčių naudoti prietaisą. Gaminys suprojektuotas ir pagamintas laikantis griežtų techninių rekomendacijų, naudojant naujausias technologijas ir komponentus. Be to, jis gaminamas laikantis griežčiausių kokybės standartų.

Norėdami pailginti prietaiso tarnavimo laiką ir užtikrinti, kad jis veiks be sutrikimų, naudokite jį pagal šį naudotojo vadovą ir reguliariai atlikite techninės priežiūros užduotis. Šiame naudotojo vadove pateikti techniniai duomenys ir specifikacijos yra atnaujinti. Gamintojas pasilieka teisę daryti pakeitimus, susijusius su kokybės gerinimu. Atsižvelgiant į technologijų pažangą ir triukšmo mažinimo galimybes, prietaisas buvo sukurtas taip, kad triukšmo skleidimo rizika būtų kuo mažesnė.

Specifikacijos ir ženklinimas

Gaminio pavadinimasRCAD 10 RCAD 20 RCAD 30 RCAD 30C
Tūris 10L20L30L30L
Svoris [kg] 3,457,68,68,4

Slėgis prietaiso viduje yra mažesnis nei 50 kPa (0,5 baro).

ŽENKLŲ REIKŠMĖS

Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas.

 ĮSPĖJIMAS! arba ATSARGIAI! arba PRISIMINKITE! Taikoma konkrečioje situacijoje (bendras įspėjamasis ženklas).

 Įspėjimas, apsinuodijimo toksinėmis medžiagomis pavojus.

  Dėmesio! Karštas paviršius, nudegimų pavojus.

Naudoti tik viduje.

DĖMESIO! Šiame vadove pateikti brėžiniai yra tik iliustraciniai ir kai kurios detalės gali skirtis nuo tikrojo įrenginio. Originali naudojimo instrukcija yra vokiečių kalba. Kitų kalbų versijos yra vertimai iš vokiečių kalbos.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

Elektros įranga DĖMESIO! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visas instrukcijas. Nesilaikant įspėjimų ir instrukcijų, gali ištikti elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkus sužalojimas ar net mirtis.

Kai įspėjimuose ir instrukcijose vartojamas žodis “įrenginys” arba “gaminys”, tai reiškia “DISTILIATORIUS”. Neuždenkite vandens įleidimo ir išleidimo angų. Naudojimo metu į prietaiso vidų nekiškite rankų ar kitų daiktų! Neviršykite didžiausio leistino darbinio slėgio.

Sauga darbo vietoje

a) Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų tvarkinga ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar prastai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Dirbdami su prietaisu stenkitės numatyti, kas gali nutikti, stebėkite kas vyksta.

b) Pastebėję prietaiso pažeidimą ar netvarkingą veikimą, nedelsdami jį išjunkite.

c) Kilus abejonių ar prietaisas veikia tinkamai, kreipkitės į gamintojo techninės pagalbos tarnybą.

d) Prietaisą taisyti gali tik gamintojo techninės pagalbos tarnyba. Nebandykite remontuoti savarankiškai!

e) Vaikams ar pašaliniams asmenims draudžiama patekti į vietą, kurioje prietaisas dirba.

PRISIMINKITE! Naudodami prietaisą saugokite vaikus ir kitus pašalinius asmenis.

Asmeninė sauga

a) Nenaudokite prietaiso pavargę, sergantys, apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ar vaistų, kurie gali labai sumažinti gebėjimą valdyti prietaisą.

b) Dirbdami su prietaisu vadovaukitės sveiku protu ir būkite budrūs. Laikinas dėmesio koncentracijos praradimas naudojant prietaisą gali sukelti rimtų sužalojimų.

Saugus prietaiso naudojimas

a) Neperkraukite prietaiso. Naudokite konkrečiai užduočiai atlikti tinkamus įrankius. Tinkamai parinktas prietaisas geriau ir saugiau atliks užduotį, kuriai buvo sukurtas.

b) Nenaudojamą prietaisą laikykite saugioje vietoje, toliau nuo vaikų ir su prietaisu nesusipažinusių, naudotojo vadovo neperskaičiusių žmonių. Nepatyrusių naudotojų rankose prietaisas gali kelti pavojų.

c) Palaikykite gerą prietaiso techninę būklę. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nėra bendrų pažeidimų, ypač patikrinkite, ar nėra įtrūkusių dalių ar elementų ir ar nėra kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos saugiam prietaiso veikimui. Aptikę pažeidimų, prieš naudodami prietaisą perduokite jį remontuoti.

d) Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

e) Prietaiso remontą ar techninę priežiūrą turi atlikti kvalifikuoti asmenys, naudodami tik originalias atsargines dalis. Taip bus užtikrintas saugus naudojimas.

f) Siekdami užtikrinti prietaiso veikimo vientisumą, nenuimkite gamykloje sumontuotų apsaugų ir neatsukite jokių varžtų.

g) Gabendami ir tvarkydami prietaisą iš sandėlio į paskirties vietą, atsižvelkite į darbo saugos ir sveikatos principus, taikomus rankinio transportavimo operacijoms, kurie galioja šalyje, kurioje bus naudojamas prietaisas.

h) Veikiant prietaisui, jis būna karštas. Būkite ypač atsargūs ir imkite prietaisą tik rankenomis. Prieš atlikdami techninę priežiūrą, aptarnavimą ar gabenimą leiskite prietaisui atvėsti.

Naudojimo rekomendacijos

Naudotojas atsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl prietaiso naudojimo ne pagal paskirtį!

DĖMESIO! Įrenginys naudojamas vandeniui, aliejams ir kitiems cheminiams junginiams distiliuoti.

 

Naudojimo instrukcijos

PRIETAISO APRAŠYMAS

RCAD20 ir RCAD30 modelių konstrukcija panaši į RCAD30C modelio. Juos surinkdami ir naudodami vadovaukitės RCAD30C modelio aprašymais.

RCAD10

1. Vandens indas 2. Rankena 3. Dangtis 4. Garo tiekimo į aušinimo koloną vamzdis 5. Termometras 6. Aušinimo kolona 7. Distiliato išleidimo žarna 8. Aušinamojo vandens įvadas 9. Aušinamojo vandens išleidimo žarna

RCAD30C

1. Tiekimo vožtuvas ir išleidimo vamzdelis 2. Vandens indas 3. Ventiliacijos distiliavimo metu anga 4. Išleidimo vožtuvas skystoms priemaišoms šalinti 5. Tinklelis 6. Termometras 7. Pirminio aušinimo kolonėlė 8. Išleidimo vožtuvas lakioms priemaišoms šalinti 9. Aušinamojo vandens išleidimo anga 10. Pagrindinė aušinimo kolona 11. Aušinamojo vandens įvadas 12. Distiliato išleidimo žarna

PARUOŠIMAS NAUDOTI

Įrenginio surinkimas

RCAD 10

a) Sumontuokite indo tarpiklį iš vidinės indo krašto pusės. Tarpinė neturi būti ištempta. Naudojant pertvarą su angomis, pirmiausia uždėkite tarpinę ant pertvaros (tarpinę uždėkite ant išorinio pertvaros krašto) ir tada horizontaliai įstatykite pertvarą į indo vidų.

b) Uždėkite ant indo dangtį.

c) Uždėkite tarpinę ant distiliuoto vandens išleidimo žarnos jungties.

d) Sumontuokite distiliuoto vandens išleidimo žarną prie jungties ir šių dviejų dalių sujungimo vietoje uždėkite spaustuką.

e) Įsukite termometrą į aušinimo kolonėlės garo tiekimo vamzdį.

f) Prijunkite aušinamojo vandens išleidimo vamzdį prie aušinimo kolonėlės.

g) Prijunkite aušinamojo vandens išleidimo žarną prie distiliuoto vandens išleidimo žarnos.

h) Prijunkite vandens siurblį prie aušinamojo vandens išleidimo vamzdžio (siurblys įtrauktas į tiekimo apimtį).

RCAD30C

a) Uždėkite tarpiklį ant indo krašto.

b) Uždėkite dangtį ant indo ir pritvirtinkite jungtį indo dangčio spaustukais.

c) Uždėkite tarpiklį ant indo dangčio jungties.

d) Nuimkite pirminio aušinimo kolonėlę nuo indo dangčio jungties. Jungtį pritvirtinkite spaustuku.

c) Ant jungties pirminio aušinimo kameros šone uždėkite tarpiklį.

d) Ant pirminio aušinimo kameros jungties pritvirtinkite pagrindinę aušinimo kolonėlę. Jungtį sutvirtinkite spaustuku.

e) Įdėkite tarpiklius į 3 vožtuvų angas: aušinimo kolonėlės viršuje, aušinimo kolonėlės apačioje ir ant indo dangčio.

f) Į vidurinę aušinimo kolonėlės angą įsukite termometrą.

g) Įsukite svirtimi valdomus vožtuvus: viršutinėje aušinimo kolonėlės angoje, taip pat apatinėje aušinimo kolonėlės angoje.

h) Į indo dangčio angą įsukite vožtuvą su žarnele. 

i) Prie pagrindinės aušinimo kolonėlės apatinės dalies prijunkite distiliato išleidimo žarną.

j) Prie pagrindinės aušinimo kolonėlės apatinės dalies prijunkite aušinamojo vandens išleidimo vamzdį.

k) Prijunkite aušinamojo vandens išleidimo žarną prie pagrindinės aušinimo kolonos viršutinės dalies.

l) Prijunkite vandens siurblį prie aušinamojo vandens žarnos įvado (siurblys įtrauktas į tiekimo apimtį).

ĮRENGINIO NAUDOJIMAS

Termometro rodmenis galima naudoti distiliavimo būklei įvertinti. Distiliavimo metu vandens temperatūra pakils iki 100°.

Distiliavimas

a) Užpildykite indą.

b) Į išankstinio aušinimo kamerą įdėkite keraminius filtravimo rutuliukus (netaikoma RCAD10).

c) Surinkite visą prietaisą.

d) Pastatykite prietaisą ant kaitinamojo paviršiaus (dujinio degiklio, elektrinės viryklės ar kito šilumos šaltinio, galinčio užtikrinti tinkamą prietaiso veikimą), tada pradėkite kaitinti.

Be to, naudojant RCAD30C, RCAD30, RCAD20:

– vožtuvas su fermentacijos vamzdeliu ant puodo dangčio turi būti uždarytas.

vožtuvas, esantis ant išankstinio aušinimo kolonėlės viršaus, turi būti atidarytas.

vožtuvas, esantis pirminio aušinimo kolonos apačioje, turi būti uždarytas.

e) Panardinkite siurblį kartu su įleidimo vamzdžio galu į šaltą vandenį, bet pradėkite tiekti šaltą vandenį tik tada, kai prietaiso termometras rodo 80 °C. Išleidimo vamzdžio galą galima nukreipti į tą patį indą su vandeniu, į kurį siurblys panardintas kartu su įleidžiamojo vandens įvadu, tačiau kai šalto vandens temperatūra pakils iki 45 °C, vandenį reikia pakeisti vėsesniu.

Be to, naudojant RCAD30C, RCAD30, RCAD20 po 10 minučių nuo to momento, kai iš prietaiso pradeda tekėti distiliatas:

– Uždarykite vožtuvą, esantį pirminio aušinimo kolonėlės viršuje.

– Atidarykite vožtuvą, esantį aušinimo kolonos apačioje.

g) Baigę distiliavimą, išjunkite šilumą prietaisui tiekiantį šilumos šaltinį, leiskite prietaisui atvėsti, išvalykite visą prietaisą.

RCAD30C modelio išleidimo vamzdelį pagal poreikį galima nustatyti dviejose padėtyse:

A. Vandens išleidimo B. Pripildymo vandeniu

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

– Prieš valydami ar atlikdami prietaiso techninę priežiūrą, leiskite prietaisui atvėsti, kad išvengtumėte nudegimų.

– Kasmet pakeiskite keraminius filtravimo rutuliukus. Po kiekvieno naudojimo prietaisą išplaukite.

– Pasibaigus kiekvienai distiliacijai, visą prietaisą išvalykite neabrazyvine, švelnia valymo priemone, skirta valyti su maistu besiliečiantiems paviršiams, o tada prietaisą sausai nušluostykite minkšta šluoste.

– Rekomenduojama aušinimo kolonos (pirminio aušinimo kolonos ir pagrindinės kolonos) vidų išplauti karšto vandens ir švelnios valymo priemonės, skirtos valyti su maistu besiliečiantiems paviršiams, mišiniu, o po to prietaisą kelis kartus išplauti tik karštu vandeniu.

– Nenaudokite valgomosios sodos prietaisui valyti, nes ji gali pakeisti spalvą arba pažeisti metalą.

– Laikykite prietaisą sausoje, vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.

– Kilus šalčio pavojui, būtina ištuštinti, išvalyti ir išdžiovinti prietaisą.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

Gamintojas
expondo Polska sp. z o.o. sp. k.
ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra | Lenkija, ES
DIZAINAS SUKURTAS VOKIETIJOJE