+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

IMOUMLIVE 6 IR 8 COLIŲ MINI

GRANDININIŲ PJŪKLŲ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

KODAS: DLJ-8P IR DLJ-6

Domina šis pjūklas? Aplankykite www.ftool.lt

Įvadas

Gerbiamas kliente!

Prieš naudodamiesi šiuo įrankiu, atidžiai perskaitykite visas saugos taisykles ir instrukcijas.

DRAUDŽIAMA NAUDOTI SU KITŲ GAMINTOJŲ AKUMULIATORIAIS (MAKITA IR PAN.), NES JOS SUDEGINA PRIETAISĄ IR PRARANDAMA GARANTIJA. MUSU MEISTRAI TURI GALIMYBĘ NUSTATYTI, KAD ĮRENGINYS BUVO NAUDOTAS SU NEORIGINALIU AKUMULIATORIUMI

Saugos instrukcijos

ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite ir išsinaagrinėkite visas instrukcijas. Jei nesilaikysite įspėjimų ir instrukcijų, gali ištikti elektros smūgis, gaisras ir (arba) galite patirti rimtų sužalojimų.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jais pasinaudoti ateityje.

Įspėjimuose vartojama sąvoka “elektrinis įrankis” reiškia jūsų maitinimo tinklo maitinamą (laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatorinį (akumuliatorinį) elektrinį įrankį.

Darbo vietos sauga

Darbo vietą laikykite švarią ir gerai apšviestą. Užgriozdintose ar tamsiose vietose gali įvykti nelaimingų atsitikimų.

Nedirbkite su grandininiu pjūklu sprogioje aplinkoje, pvz. esant degių skysčių, dujų ar dulkių. Grandininio pjūklo sukeltos kibirkštys gali būti užsiliepsnojimo ir/ar sprogimo priežastimi.

Saugokite vaikus ir pašalinius asmenis, kai dirbate su grandininiu pjūklu. Dėl išsiblaškymo galite prarasti kontrolę.

Elektros sauga

Grandininio pjūklo kištukai turi atitikti kištukinį lizdą. Niekada nekeiskite kištuko jokiais kitais. Nenaudokite jokių adapterių kištukų su įžemintu (įžemintais) elektriniais įrankiais. Nemodifikuoti kištukai ir atitinkantys lizdai sumažins elektros smūgio riziką

Venkite kūno sąlyčio su įžemintais paviršiais, pvz. vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas yra įžemintas padidėja elektros smūgio pavojus.

Nelaikykite grandininio pjūklo lietuje ar drėgmėje. Vanduo patekęs į elektrinį įrankį padidins elektros smūgio riziką.

Nenaudokite laido netinkamai. Niekada nenaudokite laido nešiojimui, netraukite už laido išjungdami grandininį pjūklą. Laikykite laidą atokiau nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti arba susipynę laidai padidina elektros smūgio pavojų.

Jei neišvengiamai tenka grandininiu pjūklu dirbti drėgnoje vietoje, naudokite nuo liekamosios srovės įtaiso (RCD) apsaugotą maitinimo šaltinį, kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų.

Asmeninė sauga

Būkite budrūs, stebėkite, ką darote, ir vadovaukitės sveiku protu dirbdami su grandininiu pjūklu. Nenaudokite grandininio pjūklo, kai esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų. Nedėmesingumo akimirką, dirbant grandininiu pjūklu, galite sunkiai susižeisti.

Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada dėvėkite akių apsaugos priemones, kaukę nuo dulkių, neslystančią apsauginę avalynę, šalmą, klausos apsaugos priemones. Jas tinkamai naudojant, sumažės sužalojimo tikimybė. Užkirskite kelią netyčiniam paleidimui. Įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtoje padėtyje prieš prijungiant prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriaus, imant ar nešant grandininį pjūklą.

Prieš įjungdami grandininį pjūklą, išimkite bet kokį reguliavimo raktą arba veržliaraktį. Veržliaraktis arba raktas, paliktas prie besisukančios elektrinio įrankio dalies, gali susižaloti.

Naudodami nekelkite per aukštai. Laikykitės tinkamos padėties ir pusiausvyros visą laiką. Tai leidžia geriau valdyti grandininį pjūklą netikėtose situacijose.

Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Laikykite plaukus, drabužius ir pirštines atokiau nuo judančių dalių. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali įsipainioti į judančias dalis.

Grandininio pjūklo naudojimas ir priežiūra

Nenaudokite grandininio pjūklo ne pagal paskirtį. Naudokite tinkamą elektrinį įrankį jūsų darbui tinkamą įrankį. Tinkamas elektrinis įrankis atliks darbą geriau, saugiau ir tokiu greičiu, kuriam jis buvo sukurtas.

Nenaudokite grandininio pjūklo, jei jungiklio negalima įjungti ir išjungti. Bet koks grandininis pjūklas, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas ir turi būti remontuojamas.

Atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriaus bateriją nuo grandininio pjūklo prieš atlikdami bet kokius reguliavimus, keičiant priedus arba sandėliuojant grandininį pjūklą. Tokia prevencinė saugos priemonės sumažina netikėto paleidimo riziką.

Kai nedirbate, grandininį pjūklą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite asmenims, nesusipažinusiems su grandininiu pjūklu ar šiomis instrukcijomis naudotis grandininiu pjūklu. Grandininiai pjūklai yra pavojingi neapmokytų asmenų rankose.

Prižiūrėkite grandininį pjūklą. Patikrinkite, ar teisingai sureguliuotos arba užveržtos judančios dalys, ar nėra sulūžusių dalių ir bet kokios kitos būklės, kuri gali turėti įtakos grandininio pjūklo veikimui. Jei yra pažeidimų, pasirūpinkite, kad grandininis pjūklas prieš naudojimą būtų sutaisytas. Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl blogai prižiūrimų grandininių pjūklų.

Laikykite pjovimo įrankius aštrius ir švarius. Tinkamai prižiūrėti pjovimo įrankiai aštriomis pjovimo briaunomis rečiau genda ir yra lengviau valdomi.

Naudokite grandininį pjūklą ir priedus laikydamiesi šių instrukcijas, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir darbo atlikimą. Grandininio pjūklo naudojant darbams ne pagal jo paskirtį, gali kilti pavojingų situacijų.

Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su grandininiu pjūklu.

Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir priežiūra

Įkraukite tik gamintojo nurodytu įkrovikliu. Įkroviklis, kuris tinka vieno tipo akumuliatoriui, gali kelti gaisro pavojų, kai naudojamas su kito tipo akumuliatoriumi.

Neatidarykite akumuliatoriaus. Venkite trumpo sujungimo.

Saugokite akumuliatorių nuo karščio, nuolatinės stiprios saulės, ugnies, vandens ir drėgmės. Užkirskite kelią sprogimo pavojui.

Grandininį pjūklą naudokite tik su specialiai tam skirtais akumuliatoriais. Naudojant bet kokius kitus akumuliatorius gali kilti susižalojmo ir užsidegimo pavojus.

Kai nenaudojate akumuliatoriaus, laikykite jį toliau nuo kitų metalinių objektų, pvz., sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų smulkių metalinių daiktų, kurie gali sujungti vieną gnybtą su kitu. Akumuliatoriaus gnybtų trumpas sujungimas gali sukelti nudegimus arba gaisrą.

Esant netinkamoms sąlygoms, skystis gali išsiveržti iš akumuliatoriaus, venkite sąlyčio su juo. Jei kontaktas atsitiktinai įvyktų, nuplaukite vandeniu. Jei skystis pateko į akis, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus išsiliejęs skystis gali sukelti dirginimą arba nudegimą.

DĖMESIO! SPROGIMO PAVOJUS!

Niekada nekraukite neįkraunamų akumuliatorių!

Saugokite įkraunamą akumuliatorių nuo karščio, pvz. nuolatinių stiprių saulės spindulių, ugnies, vandens ir drėgmės.

Kroviklio saugos instrukcijos

Neleiskite jokiam skysčiui patekti ant įkroviklio.

Gali kilti elektros smūgio pavojus.

Nedėkite įrankių ar įkroviklių šalia kriauklės, praustuvės, tualeto, ar kitų vietų, kuriose gali būti vandens.

Nepilkite jokio skysčio ant grandininio pjūklo ar įkroviklio. Taip elgdamiesi galite trumpai sujungti dalis, sugadinti gaminį ir sukelti gaisro arba elektros smūgio pavojų.

Tinkamiausia temperatūra akumuliatoriams įkrauti yra nuo 20°C iki 25°C. Įkrovimo metu akumuliatoriai turi būti padėti gerai vėdinamoje vietoje.

Grandininiu pjūklu neturi naudotis asmenys (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kurie neturi patirties ir žinių, nebent jiems buvo suteiktos instrukcijos.

Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.

Nekraukite neįkraunamų akumuliatorių!

Elektros sauga

Visada patikrinkite, ar atitinka maitinimo šaltinio įtampa | galia, nurodyta vardinėje plokštelėje

Informacija apie gaminį

Paskirtis

Šis prietaisas tinka sodininkystei, krūmų genėjimui, mažų šakų genėjimui, medienos pjovimui, plačiai naudojamas soduose, parkuose, ūkiuose, ganyklose, soduose, šiltnamiuose. Bet kuris kitoks prietaiso naudojimas ar modifikavimas laikomas netinkamu naudojimu ir gali sukelti rimtų fizinių sužalojimų. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią netinkamai naudojant.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

6 COLIŲ PJŪKLAS8 COLIŲ PJŪKLAS
Didžiausias pjovimo skersmuo140 mm200 mm
Kreipiamosios plokštelės ilgis6 coliai8 coliai
Svoris2 kg2 kg
Akumuliatoriaus tipasLi-lonLi-lon
Įtampa21 V21 V
Talpa3.0 AH 55 Wh3.0 AH 55 Wh
Įkrovimo trukmė2,5 val.2 val.
Darbo laikas1 val.1 val.

Surinkimas

​Įkraunamąjį akumuliatorių įdėkite tik tada, kai prietaisas visiškai surinktas.

Jei prietaisas netyčia įjungiamas, kyla pavojus susižaloti.

Grandinės nuėmimas

Atlaisvinkite dangtelio varžtą prieš laikrodžio rodyklę.

Nuimkite šoninį dangtelį.

Nuimkite kreipiamąją plokštelę ir grandinę.

Grandinės montavimas

Grandinės ašmenų kryptis

Išvalykite variklį, kad jame neliktų šiukšlių.

Sumontuokite kreipiamąją plokštę ir grandinę kad nebūtų jokių šiukšlių. Įsitikinkite, kad grandinės ašmenų kryptis yra teisinga.

Sureguliuokite grandinės padėtį ant pertvaros.

Užveržkite dangtelio varžtą pagal laikrodžio rodyklę.

Grandinės įtempimo reguliavimas

Prieš naudodami prietaisą sureguliuokite grandinės įtempimą. Jei grandinė yra per laisva arba per daug įtempta, gali nukristi arba prietaisas gali užsikirsti.

Reguliuokite pagal toliau pateiktus patarimus.

Atlaisvinkite dangtelio varžtą. 2. Reguliuokite grandinės įtempimą sukdami dangtelio varžtą pagal laikrodžio rodyklę, kad traukiant grandinę liktų tik 0,3 cm tarpas, priešingu atveju grandinė nukris arba prietaisas užstrigs.

 

Užveržkite dangtelio varžtą pagal laikrodžio rodyklę.

Lėtai sukite varžtą, kad sureguliuotumėte grandinę.
Jei norite užfiksuoti tarpą tarp grandinės ir kreipiamosios plokštelės, kad ji neatsilaisvintų naudojimo metu, stipriai priveržkite apsauginės plokštelės veržlę.
Nepalikite atlaisvintų priveržimo varžtų!
Atlaisvinimui nenaudokite elektrinio grąžto.

Grandinės sutepimas alyva

Į alyvos dėžutę įpilkite įprastos grandinės alyvos ir tepimo alyvos.

Tepkite grandinę spausdami mygtuką.

 

Akumuliatoriaus montavimas

 

 

 

 

 

 

Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus išorė yra švari ir sausa prieš prijungiant prie įkroviklio arba prietaiso.

Įdėkite akumuliatorių į prietaiso pagrindą, kaip parodyta paveikslėlyje, kol jis įlips į į vietą.

(Akumuliatorius: atkreipkite dėmesį, kad sulygintumėte lizdus ir įdėklus.)

Akumuliatoriaus montavimas

Paspauskite akumuliatoriaus atrakinimo mygtuką.

Ištraukite akumuliatorių iš grandininio pjūklo.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Saugokite akumuliatorių nuo ekstremalių sąlygų, tokių kaip aukšta temperatūra ar smūgiai.

Priešingu atveju, dėl elektrolitinio tirpalo nuotėkio galima susižaloti. Prieš įkraudami patikrinkite, ar akumuliatoriaus paviršius yra švarus ir sausas.

Prieš naudojant pirmą kartą, akumuliatorius turi būti pilnai įkrautas.

Būsenos indikatoriaus lemputė

Raudona Įkraunama

Žalia Įkrovimas baigtas

Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, ištraukite įkroviklio kištuką iš elektros lizdo ir išimkite akumuliatorių iš įkroviklio.

Naudojimas

Kai grandininis pjūklas veikia, kitą ranką laikykite bent 6 colių atstumu nuo pjovimo zonos, į pjovimo briauną negalima kišti rankų.

Norėdami užtikrinti geriausią grandininio pjūklo tarnavimo laiką, nepjaukite perkrauti įrangos ir nepjauti šakų su didesnio kaip 100 mm (4 colių) skersmens. Priešingu atveju grandinė gali įstrigti.

Norėdami apsaugoti akumuliatorių šaltu ar drėgnu oru, padėkite jį po neperšlampamu apdangalu.

Būtinai atjunkite akumuliatoriaus bloką po to, kai baigsite pjauti.

Nenaudokite šios įrangos lietingomis dienomis.

Priežiūra

Prieš valymą ir techninę priežiūrą visada išjunkite grandininį pjūklą ir išimkite akumuliatorių.

Po kiekvieno naudojimo kruopščiai nuvalykite grandinę.

Nuvalykite grandinę tepimo alyva ir apipurkškite metalo apsauginiu purškalu.

Nepurkškite įrangos vandeniu ir nepilkite ant jo vandens, antraip tai gali sukelti elektros smūgį.

Įrenginio korpusą reguliariai valykite minkšta šluoste, pageidautina po kiekvieno naudojimo, saugokite ventiliatorių, variklio skyrių ir įrangos rankeną švarią.

Nešvarumus nuolat šalinkite minkšta šluoste, sudrėkinta su šiek tiek muilo tirpalo. Nenaudokite jokių tirpiklių, pavyzdžiui, benzino, alkoholio, amoniako ir pan. Tokios cheminės medžiagos pažeis sintetinius komponentus.

 

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

RAŠYKITE MUMS

info@ftool.lt

UAB RYKAS

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?